Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz reklamacyjny

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 9.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez konsumenta towaru.
 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. Poz.827):
  —–
  Adresat … [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
  Ja … niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …
  Data zawarcia umowy …
  Imię i nazwisko konsumenta …
  Adres konsumenta …
  Podpis konsumenta … [tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]
  Data …

  —–
 4. Oświadczenie można przesłać pocztą tradycyjną lub e-mailem.
 5. Do zachowania terminu o odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Jeżeli konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca potwierdzi zamówienie e-mailem, zamówienie przestaje obowiązywać.
 7. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
 8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 10. W przypadku odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli konsument wybierze sposób zwrotu towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy (wraz z dowodem sprzedaży) lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres korespondencyjny sklepu ul. 3 Maja 47/23 23-400 Biłgoraj.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru jeśli korzystał z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji towaru.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów wykonanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 14. Do odstąpienia od umowy sprzedaży pełne zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta – Rozdział 4 „Prawo odstąpienia od umowy”.

Reklamacje towaru

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta za wady fizyczne i prawne towaru. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres prowadzenia działalności gospodarczej przez sprzedawcę lub jego poczty elektronicznej (e-mailem).
 3. W zgłoszeniu reklamacji należy podać: dane towaru (nazwę, symbol), dane zakupu (numer paragonu lub faktury), dane umożliwiające identyfikację klienta (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, e-mail), przyczynę reklamacji (opis wady), żądanie klienta (obniżenie ceny, odstąpienie od umowy sprzedaży, wymiana towaru, usunięcie wady).
 4. Reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez sprzedawcę, przy czym pominięcie istotnych danych może utrudnić i wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji lub zaspokojenia żądań klienta niezbędne będzie odesłanie towaru, sprzedawca pokryje koszty dostawy.

Potrzebujesz pomocy w związku ze zwrotem lub reklamacją?

skontaktuj się ze sklepem poprzez e-mail: sklep@macmac.com lub telefonicznie: +48 668 225 321

My Cart
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Compare Products (0 Products)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Categories